Skip to content

POLSKIE PARAFIE W USA


Duszpasterstwo polonijne w Stanach Zjednoczonych prowadzone jest głównie w oparciu o system własnych parafii etnicznych. Powstały one głównie w drugiej połowie XIX i na początku XX stulecia. Do dzisiaj wiele z nich istnieje i dobrze spełnia swoją misję wobec naszych rodaków, chociaż często w nieco inny sposób, niż przed laty. Znaczna jednak ich część została zamknięta lub utraciła typowo polski charakter. Przyczyn tego zjawiska jest wiele. Jedną z nich są przemiany kulturowo-społeczne oraz naturalne procesy integracyjne i asymilacyjne Polonii. Duże znaczenie ma też awans społeczny Polonii oraz dezintegracja dawnych skupisk polonijnych. Wszystkie te procesy są bardzo ważne dla przyszłości Polonii amerykańskiej i jego duszpasterstwa, dlatego ze szczególną uwagą będziemy je obserwować i zbierać różne materiały na ten temat.


Zachowajmy pamięć o dorobku Polonii

Powszechnie znane jest przywiązanie Polonii do wiary oraz polskiej kultury i tradycji. Z podziwem patrzymy na piękne polskie kościoły, na polskie parafie i szkoły parafialne, na przepiękną i pełną poświęcenia pracę polskich księży, sióstr i braci zakonnych. Z wielkim szacunkiem odnosimy się też do wszystkich organizacji i działaczy polonijnych, którzy zachowali w sercu umiłowanie Ojczyzny i polskiej kultury. Z troską patrzymy na Polskie Seminarium Duchowne św. Cyryla i Metodego założone w Detroit (1885), które później przeniesione do Orchard Lake (1909) istnieje do dzisiaj. Z podziwem patrzymy na te wielkie dokonania Polonii amerykańskiej.

Jednak czasy się zmieniają, wiele polskich parafii wyludnia się i starzeje. Dlatego są one łączone z innymi lub zamykane. Podobnie jest ze szkołami i organizacjami polonijnymi. Nie potrafimy skutecznie przeciwstawić się tym przemianom. Możemy jednak i powinniśmy zachować jak najwięcej pamiątek o polskich parafiach i dorobku Polonii. Nie pozwólmy, aby ślad o nich bezpowrotnie zaginął.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym droga jest Polonia, aby włączyli się do tego programu. Seminarium Polskie w Orchard Lake i jego Archiwum jest dobrym miejscem, aby te materiały gromadzić, opracowywać i zachować dla przyszłych pokoleń. Przesłane pod nasz adres, wszystkie zabezpieczymy i zachowamy.


MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I LITERATURA:

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. I, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. II, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. III, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. IV, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. V, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VI, Milvaukee, WI 1905

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VII, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. VIII, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. IX, Milvaukee, WI 1906

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. X, Milvaukee, WI 1907

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XI, Milvaukee, WI 1907

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XII, Milvaukee, WI 1908 

Historya Polska w Ameryce, Kruszka Wacław, ks., t. XIII, Milvaukee, WI 1908 

Parafie Polskie w Stanach Zjednoczonych, Maksymik A., ks., Sodalis: 1946-1948​

Survey of Polish Churches in the United States in 1944. Polish Museum of America in Chicago, IL (http://www.pgsa.org/Parishes/polishpar1944.php)

List of Polish Roman Catholic Parishes in the United States. Peszkowski Z., ks. W: Sacrum Poloniae Millenium, t. VI, Rzym 1959, s. 255-369 

Listed as Polish Parishes in the Official Catholic Directory – 1966, opr. O. Rafał M. Wiśniowski. Maszynopis, Archiwum Orchard Lake

Lista Polskich Parafii w USA – 2004. Polish Apostolate 

Polish-American Roman Catholic parishes in New England. WIKIPEDIA 

Polskie kościoły w USA. 12 lipca, 2012 (http://www.polonia360.com/koscioly-usa.aspx) 

General list of Polish Parishes, Flis S., Orchard Lake, maszynopis

The First Polish Catholic Settlements in Texas. Compiled by: Virginia Felchak Hill, Polish Footprints editor (http://www.pgst.org/churches.htm)

Dzieje Pierwszych Polskich Osadników w Ameryce i Przewodnik Parafij Polskich w Stanach Zjednoczonych. Niklewicz F., Green Bay, 1927 

Parafie polonijne. Flis Stanisław, ks., Orchard Lake Good News, Fall 1998

Wzorowy parafianin, Misiecki Tomasz, ks., Chicago 1921

Parafia i szkoła parafialna wśród emigracji polskiej w Ameryce, Chałasiński Józef, Warszawa. W: Studium dzielnicy polskiej w Południowym Chicago 

Racja bytu parafii polonijnych, Jasiński W., ks. W: Pamiątka drugiego zjazdu homiletycznego Duchowieństwa Polskiego w Ameryce, Pittsburgh, PA, 1946, s. 83-125

Znaczenie parafii dla Polaków. Pamiętnik trzydziestolecia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Turners Falls - 1909-1939, MA, p. 9-10

Polskie kościoły w Nowym Jorku, Piątkowska Danuta, Nowy Jork-Opole 2002`

 

 

POL. APOSTOLATE